Informačný Systém pre Emisie Skleníkových Plynov SR
   
 
Časové rady emisií Slovensky English

Grafická prezentácia emisií skleníkových plynov na Slovensku za jednotlivé inventúrne roky 1990-2005. Rok 1990 je podľa záväzkov Dohovoru o zmene klímy základný referenčný rok podľa ktorého sa určuje Kjótsky redukčný cieľ pre jednotlivé štáty na obdobie 2008-2012. Slovensko má záväzok oproti roku 1990 znížiť celkové emisie o 8%. Graf obsahuje časový rad emisií zodpovedajúci zvolenej IPCC kategórii ekonomickej činnosti a typu skleníkového plynu. Agregované hodnoty emisií v jednotkách "CO2 ekvivalent" sú prepočítané hodnoty s využitím GWP (Global Warming Potential) koeficientov. Hodnoty GWP koeficientov pre jednotlivé skleníkové plyny sú publikované v čiastkových správach o metodikách IPCC a sú medzinárodne uznávanou štandardou.

IPCC 1996 kategória

IPCC 1996 kategória: Sektory/Súhrn
Plyn: 
Kategória:

Skryť legendu grafu

Podľa aktuálne platnej konvencie sa emisia vyjadruje ako CO2 ekvivalent, nasledovaný parametrom GWP : CO2 =1, CH4 =21, N2O=310, F-plyny > =140-23 900 - viď súvisiace dokumenty v časti Popisy metodík.