Informačný Systém pre Emisie Skleníkových Plynov SR
   
 
Projekcie emisií Slovensky English

Základné informácie
Účelom spracovania projekcií emisií skleníkových plynov je na základe určitých vstupných predpokladov ekonomického a demografického vývoja ako aj prijatých a pripravovaných opatrení stanoviť prognózu vývoja emisií. Hlavným významom stanovenia projekcií je definovať predpokladaný účinok a efektívnosť opatrení na zníženie emisií ako aj stanoviť náklady na zníženie emisií skleníkových plynov.

V rámci prognóz sa na základe makroekonomických a iných indikátorov ako sú napríklad tvorba hrubého národného produktu a jeho rozdelenie po ekonomických sektoroch , predpoklad vývoja obyvateľstva, výstavby bytov a ich štruktúry, intenzity verejnej a osobnej dopravy a pod. stanoví aktivita ekonomických činností v jednotlivých sektoroch (energetika, priemysel, poľnohospodárstvo, lesy a využitie krajiny a odpady). Definuje sa materiálová náročnosť priemyslových výrob (výroba cementu, stavebných hmôt a pod.), aktivita poľnohospodárskej výroby, manipulácie s odpadmi a vodami a vývoj lesného hospodárstva. Tieto aktivity sú základným indikátorom pre stanovenie prognózy vývoja emisií skleníkových plynov. Projekcie sú taktiež ovplyvnené očakávanými opatreniami za účelom ich zníženia. Projekcie emisií skleníkových plynov sa spracúvajú (upresňujú) každoročne na základe poslednej známej uzavretej inventarizácie emisií a to pre prierezové roky (5 rokov) spravidla na 20 rokov dopredu.

Pri stanovení projekcií rozlišujeme dva základné prístupy projektovania a to s použitím modelu alebo s použitím expertného prístupu. Model je spravidla medzinárodne uznaný a odporúčaný prostriedok, kde postup definujú previazané matematické vzťahy a použitie programových prostriedkov. Používateľ modelov má možnosť na základe svojej znalosti ovplyvňovať iba údaje vstupujúce do modelu. Expertný prístup predstavuje ďaleko voľnejšie použitie metód pre stanovenie vývoja, je často individuálny, viazaný na názor experta a špecifické podmienky tej ktorej krajiny.


Sektor

aplikované scenáre

Projektované  skleníkové plyny

Metóda projektovania

bez opatrení

s opatreniami

s ďalšími opatreniami

Energetika, stacionárne  zdroje

áno

áno

áno

CO2, CH4, N20

modelovanie
(Message)

Doprava

áno

áno

áno

CO2, CH4, N20

modelovanie
(Copert)

Fugitívne emisie,

nie

nie

nie

CH4

expertný prístup

Minerálne. látky

áno

nie

nie

CO2

expertný prístup

Výroba HNO3

áno

áno

áno

N20

expertný prístup

Výroba hliníka

áno

áno

áno

 

expertný prístup

Chladiaca technika

áno

nie

nie

PFCs, HFCs, SF6

expertný prístup

Poľnohospodárstvo

nie

áno

áno

CH4, N20

expertný prístup

Využívanie krajiny

áno

áno

áno

CH4, N20

expertný prístup

Odpadové hospodárstvo

áno

áno

áno

CH4, N20, CO2

expertný prístup

 Menej...

IPCC 1996 kategória

Sektory/Súhrn vrátane LULUCF
Sektory/Súhrn bez LULUCF


Dokumenty

Projekcie

IPCC 1996 kategória: Sektory/Súhrn vrátane LULUCF
Plyn: 
Agregované emisie CO2 ekvivalent (Gg)1990*199520002006200820102015202020252030
Scenár bez opatrení71520 50658 46757 46847 44138 39894 66002 69954 74611 81850 
Scenár s opatreniami71520 50658 46757 46847 44435 39894 42659 41653 44174 47708 
Scenár s ďalšími opatreniami71520 50658 46757 46847 44435 39894 41620 38941 41325 44253 

Rok 1990* je "base year" podľa UNFCCC t.j. základný rok podľa ktorého sa stanovil Kjótsky redukčný cieľ pre jednotlivé štáty. Slovensko má záväzok v rokoch 2008 - 2012 oproti roku 1990 znížiť emisie o 8%.
Rok 2010 je posledným revidovaným inventúrnym rokom t.j. uvedené hodnoty nie sú projektované ale inventúrne hodnoty emisií.
Hodnoty "CO2 ekvivalent" sú prepočítané hodnoty s využitím GWP (Global Warming Potential) koeficientov pre jednotlivé skleníkové plyny. Hodnoty GWP koeficientov sú publikované v čiastkových správach IPCC.