Informačný Systém pre Emisie Skleníkových Plynov SR
   
 
Projekcie emisií Slovensky English

Základné informácie
Účelom spracovania projekcií emisií skleníkových plynov je na základe určitých vstupných predpokladov ekonomického a demografického vývoja ako aj prijatých a pripravovaných opatrení stanoviť prognózu vývoja emisií. Hlavným významom stanovenia projekcií je definovať predpokladaný účinok a efektívnosť opatrení na zníženie emisií ako aj stanoviť náklady na zníženie emisií skleníkových plynov. Viac...

IPCC 1996 kategória

Sektory/Súhrn vrátane LULUCF
Sektory/Súhrn bez LULUCF


Dokumenty

Projekcie

IPCC 1996 kategória: Sektory/Súhrn bez LULUCF
Plyn: 
Agregované emisie CO2 ekvivalent (Gg)1990*199520002006200820102015202020252030
Scenár bez opatrení73895 53330 49126 49756 47879 45982 71314 75621 80761 88485 
Scenár s opatreniami73895 53330 49126 49756 48176 45982 47971 47321 50324 54343 
Scenár s ďalšími opatreniami73895 53330 49126 49756 48176 45982 47136 45239 48061 51426 

Rok 1990* je "base year" podľa UNFCCC t.j. základný rok podľa ktorého sa stanovil Kjótsky redukčný cieľ pre jednotlivé štáty. Slovensko má záväzok v rokoch 2008 - 2012 oproti roku 1990 znížiť emisie o 8%.
Rok 2010 je posledným revidovaným inventúrnym rokom t.j. uvedené hodnoty nie sú projektované ale inventúrne hodnoty emisií.
Hodnoty "CO2 ekvivalent" sú prepočítané hodnoty s využitím GWP (Global Warming Potential) koeficientov pre jednotlivé skleníkové plyny. Hodnoty GWP koeficientov sú publikované v čiastkových správach IPCC.