Informačný Systém pre Emisie Skleníkových Plynov SR
   
 
Projekcie emisií Slovensky English

Odpadové hospodárstvo
Zahrňuje predovšetkým projekcie emisií skleníkových plynov (GHG) z manipulácie s odpadom a odpadovými vodami. Pri projekcii scenárov emisií metánu z odpadového hospodárstva do roku 2025 sa vychádza zo súčasného stavu produkcie a zloženia odpadov, jeho perspektívneho vývoja v budúcnosti, z legislatívy upravujúcej nakladanie s odpadmi a tiež z legislatívnych zámerov, v ktorých sú transponované smernice EÚ. Projekcie scenárov emisií metánu do ovzdušia z čistenia komunálnych odpadových vôd sú založené na časových horizontoch predpokladanej implementácie Smernice EU 91/271, s čím súvisí zvyšovanie podielu čistených odpadových vôd a následne emisií metánu.
Projekcie emisií CO2 zo spaľovania odpadu v spaľovniach bola modelovaná v rámci sektoru energetika a bola určovaná makroekonomickými indikátormi príslušného sektoru.  

IPCC 1996 kategória

Sektory/Súhrn vrátane LULUCF
Sektory/Súhrn bez LULUCF


Dokumenty

Projekcie

IPCC 1996 kategória: Odpady (6)
Plyn: 
Agregované emisie CO2 ekvivalent (Gg) za odpady1990*199520002006200820102015202020252030
Scenár bez opatrení1058 1202 1750 2475 2428 2222 1821 1502 1287 1116 
Scenár s opatreniami1058 1202 1750 2475 2428 2222 1821 1502 1287 1116 
Scenár s ďalšími opatreniami1058 1202 1750 2475 2428 2222 1504 1131 830 566 

Rok 1990* je "base year" podľa UNFCCC t.j. základný rok podľa ktorého sa stanovil Kjótsky redukčný cieľ pre jednotlivé štáty. Slovensko má záväzok v rokoch 2008 - 2012 oproti roku 1990 znížiť emisie o 8%.
Rok 2010 je posledným revidovaným inventúrnym rokom t.j. uvedené hodnoty nie sú projektované ale inventúrne hodnoty emisií.
Hodnoty "CO2 ekvivalent" sú prepočítané hodnoty s využitím GWP (Global Warming Potential) koeficientov pre jednotlivé skleníkové plyny. Hodnoty GWP koeficientov sú publikované v čiastkových správach IPCC.