Informačný Systém pre Emisie Skleníkových Plynov SR
   
 
Projekcie emisií Slovensky English

Lesníctvo a využívanie krajiny
Projekcie záchytov CO2 v lesníctve a pri využívaní krajiny sú modelované na základe podkladov prijatej koncepcie lesníckej politiky Slovenskej republiky do roku 2005 a Strednodobej koncepcia politiky pôdohospodárstva na roky 2004 až 2006. Pri modelovaní boli uvažované opatrenia, ktoré sú predovšetkým zamerané na zalesňovanie nelesných pôd a ochranu pred lesnými požiarmi. Referenčná úroveň projekcie záchytov CO2 zodpovedá schváleným koncepciám rozvoja lesného hospodárstva a poľnohospodárstva v rokoch 2000-2005. Na základe výsledkov bilancie boli potom zostavené výsledné scenáre pre projekcie záchytov CO2 v lesníctve a pri využívaní krajiny. 

IPCC 1996 kategória

Sektory/Súhrn vrátane LULUCF
Sektory/Súhrn bez LULUCF


Dokumenty

Projekcie

IPCC 1996 kategória: Krajina, využitie krajiny a lesníctvo (5)
Plyn: 
Agregované emisie CO2 ekvivalent (Gg)1990*199520002006200820102015202020252030
Scenár bez opatrení-2376 -2672 -2369 -2909 -3741 -6088 -5312 -5668 -6150 -6635 
Scenár s opatreniami-2376 -2672 -2369 -2909 -3741 -6088 -5312 -5668 -6150 -6635 
Scenár s ďalšími opatreniami-2376 -2672 -2369 -2909 -3741 -6088 -5516 -6299 -6736 -7173 

Rok 1990* je "base year" podľa UNFCCC t.j. základný rok podľa ktorého sa stanovil Kjótsky redukčný cieľ pre jednotlivé štáty. Slovensko má záväzok v rokoch 2008 - 2012 oproti roku 1990 znížiť emisie o 8%.
Rok 2010 je posledným revidovaným inventúrnym rokom t.j. uvedené hodnoty nie sú projektované ale inventúrne hodnoty emisií.
Hodnoty "CO2 ekvivalent" sú prepočítané hodnoty s využitím GWP (Global Warming Potential) koeficientov pre jednotlivé skleníkové plyny. Hodnoty GWP koeficientov sú publikované v čiastkových správach IPCC.