Informačný Systém pre Emisie Skleníkových Plynov SR
   
 
Projekcie emisií Slovensky English

Poľnohospodárstvo
V sektore poľnohospodárstvo sú sledované predovšetkým projekcie emisií skleníkových plynov z aktivity živočíšnej výroby kde sú dva zdroje emisií metánu a to enterická fermentácia a množstvo živočíšnych odpadov. Reálne možnosti pre znižovanie emisií metánu predstavujú redukcia počtu hospodárskych zvierat, resp. zmena zastúpenia počtu hospodárskych zvierat v jednotlivých kategóriách (hovädzí dobytok, ošípané, hydina, kone, ovce, kozy) ako aj formy spracovania odpadov zo živočíšnej výroby na bioplyn.
Použité prognózy vychádzajú zo schválených koncepcií rozvoja lesného hospodárstva a poľnohospodárstva, vypracovaných v rokoch 1999 – 2004 a sú výsledkom spolupôsobenia vnútorných a vonkajších faktorov na poľnohospodárstvo SR. 

IPCC 1996 kategória

Sektory/Súhrn vrátane LULUCF
Sektory/Súhrn bez LULUCF


Dokumenty

Projekcie

IPCC 1996 kategória: Poľnohospodárstvo (4)
Plyn: 
Agregované emisie CO2 ekvivalent (Gg)1990*199520002006200820102015202020252030
Scenár bez opatrení7036 4389 3487 3175 3122 3065 2691 2598 2599 2640 
Scenár s opatreniami7036 4389 3487 3175 3122 3065 2758 2659 2676 2718 
Scenár s ďalšími opatreniami7036 4389 3487 3175 3122 3065 2426 2256 2230 2220 

Rok 1990* je "base year" podľa UNFCCC t.j. základný rok podľa ktorého sa stanovil Kjótsky redukčný cieľ pre jednotlivé štáty. Slovensko má záväzok v rokoch 2008 - 2012 oproti roku 1990 znížiť emisie o 8%.
Rok 2010 je posledným revidovaným inventúrnym rokom t.j. uvedené hodnoty nie sú projektované ale inventúrne hodnoty emisií.
Hodnoty "CO2 ekvivalent" sú prepočítané hodnoty s využitím GWP (Global Warming Potential) koeficientov pre jednotlivé skleníkové plyny. Hodnoty GWP koeficientov sú publikované v čiastkových správach IPCC.