Informačný Systém pre Emisie Skleníkových Plynov SR
   
 
Projekcie emisií Slovensky English

Priemysel
Projekcie emisií skleníkových plynov za sektor priemyselných procesov sú priamo určované prognózovanou aktivitou priemyselnej činnosti ako napríklad množstvom vyrobeného vápna, cementu a podobne. Pre stanovenie projekcií v sektore priemysel sa v SR nepožívajú špeciálne modely ale expertný prístup. V tomto sektore sú sledované predovšetkým emisie pri spracovanú anorganických materiálov rozkladom uhličitanov, tvorba CO2 pri výrobe kovov, tvorba N2O pri výrobe kyseliny dusičnej ako aj tvorba perfluorokarbonovaných uhľovodíkov CF4 a C2F6, pri výrobe hliníka ako aj projekcie HFCs, PFCs a SF6. v ostatných aplikáciách, t.j. predovšetkým v chladiarenskej technike. 

IPCC 1996 kategória

Sektory/Súhrn vrátane LULUCF
Sektory/Súhrn bez LULUCF


Dokumenty

Projekcie

IPCC 1996 kategória: Priemyselné procesy (2)
Plyn: 
Agregované emisie CO2 ekvivalent (Gg)1990*199520002006200820102015202020252030
Scenár bez opatrení10480 9304 9835 11596 11163 8522 11909 12389 12882 13422 
Scenár s opatreniami10480 9304 9835 11596 11163 8522 11871 12315 12794 13343 
Scenár s ďalšími opatreniami10480 9304 9835 11596 11163 8522 11829 12300 12773 13323 

Rok 1990* je "base year" podľa UNFCCC t.j. základný rok podľa ktorého sa stanovil Kjótsky redukčný cieľ pre jednotlivé štáty. Slovensko má záväzok v rokoch 2008 - 2012 oproti roku 1990 znížiť emisie o 8%.
Rok 2010 je posledným revidovaným inventúrnym rokom t.j. uvedené hodnoty nie sú projektované ale inventúrne hodnoty emisií.
Hodnoty "CO2 ekvivalent" sú prepočítané hodnoty s využitím GWP (Global Warming Potential) koeficientov pre jednotlivé skleníkové plyny. Hodnoty GWP koeficientov sú publikované v čiastkových správach IPCC.