Informačný Systém pre Emisie Skleníkových Plynov SR
   
 
Projekcie emisií Slovensky English

Energetika
Projekcie emisií za sektor energetika je možné rozdeliť obdobne ako inventarizáciu emisií na: Spaľovacie procesy a procesy transformácie palív (premena na palivá v priemyslových procesoch napr. výroba koksu, rafinérie ropy, chemické spracovanie) kde sú skleníkové plyny priamo určené spotrebou fosílnych palív. Vlastné modelovanie prognózy je založené na modelovaní celkovej energetickej bilancie toku energií od primárnych energetických zdrojov až k ich konečnej spotrebe. V rámci týchto tokov sa pri spaľovaní a transformácii palív uvoľňujú skleníkové plyny CO2, CH4 a N2O.
Projekcie emisií v sektore doprava kde na základe predpokladov intenzity dopravy cestnej, leteckej a vodnej je definovaná prognóza spotreby palív a tým aj množstvo uvoľnených skleníkových plynov.
Projekcie fugitívnych emisií, ktoré predstavujú uvoľňovanie skleníkového plynu metánu pri ťažbe, spracovaní a doprave palív. Prognóza aktivity z týchto činností priamo definuje projekcie skleníkového plynu CH4.

Pri spracovaní prognóz v týchto sektoroch sa vždy uvažuje s možnými opatreniami vedúcimi napríklad k redukcii spotreby palív na jednotku aktivity ako aj k použitiu alternatívnych obnoviteľných zdrojov energie, poprípade s použitím palív s menšou mernou tvorbou skleníkových plynov na ich energetický obsah. 

IPCC 1996 kategória

Sektory/Súhrn vrátane LULUCF
Sektory/Súhrn bez LULUCF


Dokumenty

Projekcie

IPCC 1996 kategória: Energetický priemysel (1)
Plyn: 
Agregované emisie CO2 ekvivalent (Gg)1990*199520002006200820102015202020252030
Scenár bez opatrení55305 38405 34034 32429 31012 32008 54710 58932 63773 71063 
Scenár s opatreniami55305 38405 34034 32429 31310 32008 31339 30644 33346 36922 
Scenár s ďalšími opatreniami55305 38405 34034 32429 31310 32008 31210 29384 32057 35145 

Rok 1990* je "base year" podľa UNFCCC t.j. základný rok podľa ktorého sa stanovil Kjótsky redukčný cieľ pre jednotlivé štáty. Slovensko má záväzok v rokoch 2008 - 2012 oproti roku 1990 znížiť emisie o 8%.
Rok 2010 je posledným revidovaným inventúrnym rokom t.j. uvedené hodnoty nie sú projektované ale inventúrne hodnoty emisií.
Hodnoty "CO2 ekvivalent" sú prepočítané hodnoty s využitím GWP (Global Warming Potential) koeficientov pre jednotlivé skleníkové plyny. Hodnoty GWP koeficientov sú publikované v čiastkových správach IPCC.