Information System for Greenhouse Gases in Slovakia
   
 
Prehžad súvisiacej legislatívy - Národné normy Slovensky English
(1) Zákon č. 478/2002 Zákon o ochrane ovzdušia, www.enviro.gov.sk

(2) Správa o stave životného prostredia na Slovensku, MŽP SR a SAŽP, 2003

(3) Tretia / Štvrtá národná správa o zmene klímy, MŽP SR Bratislava, 2001 / 2005

(4) Štatistická ročenka SR, ŠÚ SR, 2004

(5) Návrh Energetickej politiky Slovenskej republiky, MH SR: www.economy.gov.sk, 2005

(6) Energetická politika Slovenskej republiky, MH SR, 2000

(7) Národný rozvojový plán (dodatok), MVaRR SR, 2003

(8) Stratégia SR plnenia záväzkov Kjótskeho protokolu, MŽP SR, 2001

(9) Sektorový operačný program - Požnohospodárstvo a rozvoj vidieka, MP SR, 2003

(10) Program odpadového hospodárstva SR do roku 2005, MŽP SR, 2002

(11) Stav životného prostredia SR v rokoch 1993-2000, MŽP SR a SAŽP, 2002

Uvedené dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie v sekcii Dokumenty alebo na stránkach www.enviro.gov.sk.


Spä