Information System for Greenhouse Gases in Slovakia
   
 
Medzinárodné záväzky Slovensky English
(1) Rámcový dohovor OSN o zmene klímy - SR ratifikovala 25.augusta 1994, platnosť nadobudol 23.novembra 1994

(2) Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy - SR podpísala v marci 1999, ratifikovala v máji 2002. Platnosť nadobudol 16. februára 2005 pre krajiny prílohy B Protokolu podľa čl. 25, ods.1, následne bol potom uverejnený v zbierke zákonov SR, príloha k oznámeniu MZV SR č.139/2005 Z. z.

(3) Implementácia nariadenia Európskeho spoločenstva o fluórovaných skleníkových plynoch a návrhu smernice o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS.

(4) Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventory, Volume 1-3, IPCC 1996; Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National GHGs Inventories, IPCC 2000; Good Practice Guidance in LULUCF, IPCC 2003 UN FCCC/CP - Framework Convention on Climate Change - Správy CP "Conference of the Parties"

(5) 20/CP.7. Guidelines for national systems under Article 5, paragraph 1, of the Kyoto Protocol

(6) 21/CP.7. Good practice guidance and adjustments under Article 5, paragraph 2, of the Kyoto Protocol

(7) 22/CP.7. Guidance for the preparation of the information required under Article 7 of the Kyoto Protocol

(8) 23/CP.7. Guidelines for review under Article 8 of the Kyoto Protocol

(9) 24/CP.7. Procedures and mechanisms relating to compliance under the Kyoto Protocol

(10) Rozhodnutie č. 280/2004/ES Európskeho parlamentu a rady z 11. februára 2004 o mechanizme sledovania emisií skleníkových plynov v spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu

(11) Rozhodnutie ES č.166/2005/ES o pravidlách pre vykonávanie rozhodnutia 280/2004/ES

Uvedené dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie v sekcii Dokumenty alebo na stránkach www.enviro.gov.sk.


Späť