Informačný Systém pre Emisie Skleníkových Plynov SR
   
 
Hlavná stránka Slovensky English

Vitajte na stránkach Ministerstva životného prostredia SR a Slovenského hydrometeorologického ústavu, na ktorých sú prezentované oficiálne informácie o skleníkových plynoch na Slovensku.

 • ISSP je Informačný Systém o emisiách Skleníkových Plynov v Slovenskej republike určený pre odbornú verejnosť. Obsahuje údaje o antropogénnych emisiách skleníkových plynov za sledované obdobie od základného roku 1990 v členení podľa sektorov ľudských činností (energetika, priemysel, poľnohospodárstvo, lesy a využívanie krajiny, odpady). V systéme sa nachádzajú údaje o emisiách skleníkových plynov, o projekciách týchto emisií až do roku 2025 a o národných metodikách pre bilanciu emisií. Údaje je možné vyhľadávať podľa kritérií a následne prezerať v textovej, prípadne v grafickej podobe použitím časových radov. Informačná databáza obsahuje posledné oficiálne validované a v rámci plnenia medzinárodných záväzkov poskytnuté údaje, ktoré budú minimálne raz ročne dopĺňané a aktualizované.
  Prehľad sektorov a skleníkových plynov.
 • Záväzky a normy:
  - Medzinárodné záväzky
  - Národné normy
 • Národný systém:
  - Subjekty, kompetencie a procesy
  - Národný inventarizačný systém SR

Čo je nové

 • 23. Máj 2014 - Zverejnené inventúrne dáta za rok 2012
 • 14. Máj 2013 - Zverejnené inventúrne dáta za rok 2011
 • 25. Apríl 2012 - Zverejnené inventúrne dáta za rok 2010
 • 15. apríl 2011 - Do sekcie Projekcie boli pridané aktualizované projekcie emisií skleníkových plynov do roku 2030.
 • 15. apríl 2011 - Do sekcie Dokumenty bola pridaná emisná inventúra skleníkových plynov za roky 1990 - 2009 publikovaná v roku 2011 a Národná inventarizačná správa 2011.
 • 1. január 2011 - Odbor monitorovania emisií a kvality ovzdušia prevzal dočasné kompetencie overovateľa certifikátov o pôvode biopalív Slovenskej republiky na základe rozhodnutia ministra životného prostredia podľa smernice 2009/28/ES, články 17, 18 a 19. Viac informácií na stránke http://www.shmu.sk/sk/?page=1684.
 • 1. december 2010 - Oddelenie emisie ako Single National Entity bolo včlenené do Odboru monitorovanie emisií a kvality ovzdušia (OMEaKO). Odbor MEaKO prevzal všetky kompetencie Oddelenia emisie ako koordinátora Národného inventarizačného systému pod článkom 5.1 Kjótskeho protokolu.
 • 4. Máj 2010 - Zverejnené inventúrne dáta za rok 2008
 • 4. február 2010 - Aktualizované dáta projekcií
 • 14.december 2009 - 15. konferencia zúčastnených strán pod Dohovorom OSN o zmene klímy ( COP 15 ), Kodaň 7. - 18.12. 2009. Viac informácií v záložke Dokumenty – Iné relevantné dokumenty.

Created by SPIRIT, 2007
Style: green, blue, spirit