Informačný Systém pre Emisie Skleníkových Plynov SR
   
 
Emisie Slovensky English

Odpady

Skládky pevného odpadu sú významným zdrojom emisií metánu(CH4), ktorý vzniká pri rozklade organických látok prítomných v odpade. Skládkovanie je hlavnou metódou zneškodňovania odpadov v SR, viac ako 80% komunálnych odpadov je skládkovaných.

Čistenie odpadových vôd je zdrojom emisií metánu a oxidov dusíka , ktoré vznikajú najmä pri anaeróbnej stabilizácii kalov z čistenia odpadových vôd a tiež pri anaeróbnom čistení komunálnych a priemyselných odpadových vôd.

Spažovanie odpadov v spažovniach a neriadené spažovanie odpadov je považované za zdroj emisií CO2, ktoré vznikajú v procese termálneho rozkladu odpadu. Viac...

IPCC 1996 kategória

Sektory/Súhrn -> Odpady (6)

IPCC 1996 kategória: Odpady (6)
Rok:  Plyn: 
Legenda:  IE = Uvedené inde,  NA = Neaplikovatežné,  NE = Nestanovuje sa,  NO = Nevyskytuje sa