Informačný Systém pre Emisie Skleníkových Plynov SR
   
 
Emisie Slovensky English

Poľnohospodárstvo
Sektor poľnohospodárstva pokrýva širokú paletu biologických a technologických procesov v krajine, ktoré ovplyvňujú bilancie emisií skleníkových plynov. Tento sektor produkuje základné skleníkové plyny N2O a CH4. Poľnohospodárstvo produkuje okolo 30% celkových emisií metánu a 90% celkových emisií oxidu dusného v SR. Emisie metánu a oxidu dusného sa vzťahujú na špecifické poľnohospodárske aktivity, ktorými sú intenzívne pestovanie poľnohospodárskych plodín (hnojenie dusíkom, nakladanie s exkrementami, obrábanie pôdy, zloženie plodín a pod. – emisie N2O) a chov dobytka (emisie CH4). Základným zdrojom údajov, používaných pre spracovanie emisií sú údaje publikované v Štatistickej ročenke SR (1990-2005) a v Zelenej správe SR (1998-2005). Emisie zo spaľovania pozberových zvyškov na poľnohospodárskej pôde nie sú zahrnuté, nakoľko sú v SR zakázané zákonom.
Viac o používanej metodike nájdete v sekcii Metodika

IPCC 1996 kategória

Sektory/Súhrn -> Poľnohospodárstvo (4)

IPCC 1996 kategória: Poľnohospodárstvo (4)
Rok:  Plyn: 
Legenda:  IE = Uvedené inde,  NA = Neaplikovateľné,  NE = Nestanovuje sa,  NO = Nevyskytuje sa