Informačný Systém pre Emisie Skleníkových Plynov SR
   
 
Emisie Slovensky English

Priemyselné procesy
Priemyselný sektor je zdrojom skleníkových plynov CO2, N2O, PFCs, CF4, C2F6 a SF6. Stanovenie emisií plynov CO2 a N2O je komplikované vzhľadom na potrebu oddeliť výrobné aktivity bez spaľovania od aktivít so spaľovaním v rámci jednotlivých priemyselných procesov. Emisie CO2 vznikajúce pri výrobe skla, čpavku a pri výrobe železa a ocele sú čiastočne zahrnuté do energetického sektora – spracovateľský priemysel a v “Referenčnom prístupe” do bilancie spaľovania fosílnych palív. Situáciu komplikuje aj dôverný charakter údajov podľa platnej legislatívy (jej cieľom je ochrana veľkých zdrojov proti publikovaniu údajov o ich výkone). Národné emisné faktory sú k dispozícii len pre niektoré priemyselné procesy ako výroba cementu a vápna, použitie vápenca a dolomitov ako aj spracovanie magnezitu. Zdrojom údajov pre spracovanie inventarizácie emisií v tomto sektore je NEIS (Národný emisný informačný systém), ktorý obsahuje údaje o ročnej výrobe rozhodujúcich producentov v oblastiach výroba cementu, výroba vápna, spotreba vápenca a dolomitu, výroba asfaltovanej krytiny, pokrývanie ciest asfaltom, výroba kyseliny dusičnej, výroba karbidov, výroba železa, ocele a hliníka. Viac...

IPCC 1996 kategória

Sektory/Súhrn -> Priemyselné procesy (2)

IPCC 1996 kategória: Priemyselné procesy (2)
Rok:  Plyn: 
Legenda:  IE = Uvedené inde,  NA = Neaplikovateľné,  NE = Nestanovuje sa,  NO = Nevyskytuje sa