Informačný Systém pre Emisie Skleníkových Plynov SR
   
 
Emisie Slovensky English

Základné informácie
Klimatická zmena spôsobená rastúcimi antropogénnymi emisiami skleníkových plynov, predstavuje najzávažnejší dosah na životné prostredie v histórii ľudstva. Najdôležitejšími skleníkovými plynmi antropogénneho pôvodu sú oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O). Ďalšie skleníkové plyny, zahrnuté v inventúre skleníkových plynov sú halogénované a perfluorované uhľovodíky (HFCs, PFCs) a hexafluoridy síry (SF6), ktoré nepodliehajú Montrealskému protokolu. Fotochemicky aktívne plyny, ako sú monoxid uhlíka (CO), oxidy dusíka (NOx) a prchavé organické látky (NM VOCs) nie sú skleníkovými plynmi, ale prispievajú nepriamo k zvyšovaniu skleníkového efektu v atmosfére. Tieto plyny sú všeobecne nazývané ozónovými prekurzormi, pretože ovplyvňujú vytváranie a odbúravanie ozónu v atmosfére. Prekurzory sulfátov – oxid siričitý (SO2) a aerosol – znižujú skleníkový efekt. Viac...

IPCC 1996 kategória

IPCC 1996 kategória: Sektory/Súhrn
Rok:  Plyn: 
Legenda:  IE = Uvedené inde,  NA = Neaplikovateľné,  NE = Nestanovuje sa,  NO = Nevyskytuje sa